Wynagradzanie personelu szczepiącego


Czy farmaceuta może być wynagradzany za dokonywanie szczepień na podstawie umowy o pracę?

TAK, zwracamy jednak uwagę, że potrzebne może się okazać zawarcie aneksu (porozumienia) do umowy o pracę, w ramach którego rodzaj pracy (zakres obowiązków) zostałby poszerzony o  wykonywanie szczepień. W ramach  takiego aneksu możliwe byłoby podwyższenie wynagrodzenia pracownika.

Czy farmaceuta może być wynagradzany za dokonywanie szczepień na podstawie tzw. umowy zlecenie?

 Ze względu na charakter świadczeń wydaje się to dopuszczalne. Zwracamy jednak uwagę na pewne ograniczenia w tym zakresie jeśli farmaceuta jest jednocześnie zatrudniony także na podstawie umowy o pracę (gdy jest pracownikiem zleceniodawcy).

  • Jeżeli zakres obowiązków pracownika apteki uwzględnia już wykonywanie szczepień, to nie można z nim zawrzeć odrębnej umowy zlecenie na wykonywanie szczepień.
  • Ponadto, wykonywanie szczepień na podstawie umowy zlecenie zawartej z własnym pracownikiem nie powinno mieć miejsca w godzinach pracy wynikających z umowy o pracę.
  • Warto także mieć na uwadze, że z perspektywy ubezpieczeń społecznych, zawarcie umowy zlecenia z własnym pracodawcą kwalifikowane jest jako kontynuacja zatrudnienia i pracownik nie uzyskuje odrębnego tytułu ubezpieczeniowego.

Wynagrodzenie można określić przykładowo w formie stawki godzinowej.

 Czy farmaceuta może być wynagradzany za dokonywanie szczepień na podstawie umowy o dzieło?

NIE , wykonywanie szczepień nie powinno być rozliczane w formie umowy o dzieło.