Zgłaszanie działań niepożądanych


Czy farmaceuta ma obowiązek zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) i działań niepożądanych?

  • TAK, ustawowym obowiązkiem farmaceuty jest zgłaszanie właściwym organom niepożądanych odczynów poszczepiennych i działań niepożądanych.

Gdy farmaceuta dowie się o niepożądanym skutku szczepienia powinien zgłosić sprawę dwutorowo:

1. do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia/stwierdzenia wystąpienia NOP – w ciągu 24h.

Zgłoszeń NOP dokonywać można za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl lub drogą tradycyjnego zgłoszenia – przez wypełnienie i przekazanie inspektorowi sanitarnemu Karty zgłoszenia NOP dostępnej jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania pod poniższym linkiem:

→ https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000013/O/D20210013.pdf

2. do Prezesa URPL – na formularzu elektronicznym lub wydrukowanym formularzu papierowym. Szczegóły dot. sposobu raportowania działania niepożądanego szczepionki są dostępne pod poniższym linkiem:

→ http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0

Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 pkt 13 ustawy o zawodzie farmaceuty w zw. z art. 21 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi